fbpx

ФИЛАНТРОПИЈА / ЕДУКАЦИЈА

Коалиција на младински организации СЕГА

SEGA-logo

Мисија

Коалиција на младински организации СЕГА работи на развивање и примена на младинските политики во РМ, ги поврзува и јакне младите со цел подобрување на нивната општа состојба.

Визија

СЕГА е одржлива и развиена младинска организација која делува на локално, национално и регионално ниво, долгорочен и сериозен партнер во имплементација на младински програми заедно со младите, НВО-и, државните институции и бизнис-секторот.
Нашето делување доведува до подобрена општа состојба на младите, нивна вклученост во донесување одлуки и примена на законски регулативи.
Нашиот успех се препознава во промовирањето на младите како ресурс во општеството, спремни да одговорат на новите предизвици.

Област на делување

Коалиција на младински организации СЕГА е национална платформа активна во полето на лобирање за промени во младинските политики и поддржување на младинскиот активизам, подобрување на пристапот до информации, младинско информирање, младинско вработување, младинска вклученост и имплементација на младински програми

Целни групи

Млади луѓе, младински организации, здруженија и организации, здруженија кои работат со млади

Цели

 • Зголемување на младинскиот активизам и младинското учество;
 • Поддршка и развој на одржливо младинско организирање на национално и локално ниво;
 • Креирање на поттикнувачки младински политики и простор во општеството за развој на младите во РМ.

Активности

 • Коалиција на младински организации СЕГА е национална платформа на младински организации активна во полето на лобирање за промени во младинските политики, посветена кон подржување на младинскиот активизам, подобрување на пристапот до информации и учеството на младите луѓе во активности за решавање на нивните проблеми. СЕГА како одржлива и развиена младинска коалиција овозможува младите да веруваат во себе, да ги остваруваат своите интереси, да креираат и да градат.
  Во своето тринаесет годишно работење СЕГА има изработено голем број на публикации, прирачници и мониторинг извештаи како и организирано голем број на семинари и обуки за подигнување на свеста за потребата од младинско учество како и застапување и лобирање за младинските потреби.

Директор

 • Зоран Илиески

Сите членови на управен одбор

 • Никола Станкоски (Волонтерски Центар Скопје) – Претседател
 • Виктор Илиев (ИМКА Битола)– член на УО
 • Кире Андонов (Младински Клуб Штип) – член на УО
 • Миле Димкоски (Младински Совет Прилеп)– член на УО
 • Љупчо Велковски (Интеркултура – Скопје) – член на УО

Сите членови на извршна канцеларија

 • Зоран Илиески, Извршен Директор
 • Томислав Гајтаноски, Административен и Финансиски Менаџер
 • Моника Илиоска Кантарџиоска, Програмски Раководител
 • Весна Коневска Стојаноска, Координатор на размени
 • Георгина Вељаноска, Административен Асистент
 • Миле Илиески, Финансиски Асистент

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАИ

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

ГОДИНА ПРИХОДИ РАСХОДИ
2013 год. 12.524.499 МКД 10.736.296 МКД
2014 год. 10.534.511 МКД 9.783.466 МКД
2015 год. 12.642.269 МКД 11.295.745 МКД

Лице за контакт

Зоран Илиески, zorani@sega.org.mk

Телефон / факс

+389 48 429 390

Веб страна

www.ymcabitola.org.mk

Е-маил

contact@ymcabitola.org.mk

Банкарски податоци за донации преку банка:

 • Примач: Коалиција на младински организации СЕГА
 • Цел на дознака: Донација за ММОН Програма
 • Жиро сметка: 210-0594908405-72
 • Банка депонент: НЛБ Тутунска Банка
Македонски модел на Обединети нации

СЕГА ја спроведува програмата Македонски Модел на Обединети Нации [ММОН] која ги поттикнува средношколците и студентите во Македонија, да се вклучат во моменталните настани и да развиваат меѓусебно разбирање, демократија и меѓукултурна соработка. ММОН поттикнува слобода на говор и ги зајакнува капацитетите на младите за застапување, лобирање, дипломатија, решавање на конфликти, јавно говорење и пишување. Програмата вклучува млади од различна етничка и социјална припадност во локални ММОН клубови и организирање на Национална Конференција каде учесниците ќе дебатираат на глобални проблеми и ќе развиваат решенија, и ќе имаат можност да дискутираат младински проблеми во Македонија како невработеноста и животната средина.

СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ 4 517 EUR
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КАМПАЊАТА 6 месеци

Очекувани постигнувања од проектот

 • Преку ММОН програмата младите ќе ги зајакнат своите вештини за истражување, јавно говорење, пишување, дебатирање, застапување, дипломатија, градење на компромис, меѓукултурна соработка и толеранција.
  Со учеството во ММОН ќе се зголеми самодовербата кај младите и преку стекнатите вештини ќе се обезбеди нивна поголема вработливост.
  Програмата ќе го поттикне младинското учество и ќе се создаде можност за вмрежување на млади со различна географска, етничка и социјална припадност во Македонија и на Балканот.
  ММОН програмата се спроведува на англиски јазик, па оттука учесниците ќе имаат можност да ги подобрат своите вештини и способности за пишување, читање и говорење на Англискиот јазик.

Сума на средства коишто се потребни за реализација и времетрање на кампањата за прибирање средства

 • Целосна сума потребна за реализација на програмата Македонски Модел на Обединети Нации е €4.517,00.
  Вкупно времетраење на кампањата за прибирање средства е 6 месеци.