fbpx

Водечки приниципи за бизнис и човекови права:  македонски / албански
Извршно резиме на истражување: Почитување на човековите права во бизнис секторот:  македонски / албански / англиски

Дијагностика на капацитетите за почитување на човековите права за бизниси:  македонски / англиски / германски
5 чекори за управување со влијанијата на вашиот бизнис врз човековите права: македонски / албански