ozad-white

Филантропија

ФИЛАНТРОПИЈА / КОРПОРАТИВНА ФИЛАНТРОПИЈА

Како да добијам даночни бенефиции

Една од мерките на државата за поттикнување на донирањето во граѓанските организации е преку овозможување на даночни бенефиции за донаторите. Повеќе за можностите за даночно ослободување може да проичитате на страната www.donirajpametno.mk.

Награди за бизниси и поединци 

Предводници на Целите за одржлив развој 

<<аплицирајте тука>>