fbpx

Име на проектот: Партнерства за донирање

Цел на проекот:

Да се креира функционален систем за донирање од индивидуалците, компаниите и заедниците за развојни активности.

Финасирање од УСАИД во износ од 750.000 $

Договор бр: 72016521CA00007

Период на имплементација: 11.2021- 11.2025 година

Целни групи и корисници:

  • Граѓански организации
  • Институции и носители на одлуки
  • Компании
  • Заедници

Партнер за имплементација:  Здружение Конект

Во соработка со:  

  • Европски центар за непрофитно право
  • Индиго
  • Стопанска комора на Северо Западна Македонија

Дознајте повеќе за проектот во проектниот лифлет, достапен на македонски, албански и англиски јазик.