ozad-white

Филантропија

ФИЛАНТРОПИЈА / КОРПОРАТИВНА ФИЛАНТРОПИЈА

Што е ознака за доверба?

Ознаката за доверба претставува само-регулирачки систем кој има за цел на граѓаните и компаниите да им го олесни изборот на доверливи организации во коишто можат да донираат. Таа се стреми долгорочно да ја зголеми довербата помеѓу ГО и локалните донатори. Ознаката се добива преку внимателно креиран процес и критериуми за транспарентност, отчетност, резултати од работењето, почитување на законската регулатива итн. Граѓанските организации (ГО) коишто ја поседуваат ознаката за доверба се добри партнери на граѓаните, но и на останатите чинители во заедницата.

Зошто да донирате во организација што ја поседува ознаката за доверба?

 • Поминале процес на внатрешна проверка на работењето;
 • Одбор од експерти од повеќе области извршил евалуација на работењето на ГО;
 • Препознаени се во заедницата како доверлив партнер кој работи во јавен интерес;
 • Зголемена транспарентност и отчетност на ГО.

Принципи и критериуми на ознаката за доверба

За да ја стекне ознаката за доверба, ГО треба да се придржува кон одреден сет на принципи и критериуми во следните области:

 • Мисија и вредности;
 • Демократско управување на организација;
 • Финансиско управување;
 • Транспарентност и известување;
 • Комуникација и застапување;
 • Прибирање на средства;
 • Човечки ресурси.

Граѓанските организации за да ја добијат ознаката за доверба најапрвин вршат само-оценка односно, пополнуваат прашалник за евалуација на своето работење, а потоа одборот на ознаката за доверба врши проверка на целата документација и дополнителни средби со ГО. На крајот од овој процес Одборот одлучува дали ГО ќе ја добие ознаката за доверба.