fbpx
kon-0

Конект

КОНЕКТ

Пилотирање на модел за одржливо вработување на лице со попреченост

Датум: 2015 – 2017

Донатор: ЕУ

Партнери: Отворете ги прозорците – лидер

Општа цел на проектот: Општа цел на проектот е да придонесе за еднаква инклузија на лицата со пореченост на пазарот трудот

Целни групи: Лица со попреченост, институции, бизнис сектор, граѓански организации

Активности на Конект:

  • Истражување помеѓу различни работодавачи во врска со нивните ставови, потреби и пречки за вработување на лица со попречености;
  • Подигнување на капацитетот на компаниите преку стучни тренинзи наменети за професионалци од областа на човечки ресурси;
  • Овозможување на специјални пакети за поддршка на компаниите.

Очекувани резултати:

  • Зголемен пристап и можности зза вработување на лица со попреченост на отворениот пазар на трудот;
  • Зајакнати капацитети на компаниите да понудат адекватно вработување без пречки за лицата со попречености.