fbpx

Анализа на Законот за сметководство на непрофитните организации МКД / ALB

Граѓанските организации како работодавачи- Анализа и предлог мерка МКД

Збирка прирачници за граѓански организации МКД / ALB

Случаи поврзани со примената за Законот за донации и спонзорства  МКД / ALB

Приказните на нашите корисници на грант  МКД 

Донаторски календар МКД 

Информации за постигнувања МКД