Јавен повик за тендер за набавка на услуги за дизајн и печатење на публикации

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ТЕНДЕР за набавка на услуги за дизајн и печатење на публикации

СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ ВО РАМКИ EIDHR 2016-2017 EUROPEAID/155319/DD/ACT/MK

ПРОЕКТ: ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА БИЗНИС И ЧОВЕКОВИ ПРАВА (Број на договор 2017/393-738)

Поради технички причини го реобјавуваме тендерот за набавка на услуги за дизајн и печатење на публикации.

Проектот „Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права“ финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Конект и Бизнис Конфедерацијa објавува единечна тендерска постапка за горенаведениот договор за набавка на услуги. Целосното тендерско досие е приложено кон оваа објава. Тоа содржи:

А.                Упатство до понудувачите

Б.                Нацрт договор со анекси:

  1. Нацрт договор за дизајн и печатење (Анекс 1)
  2. ТоР Дизајн и принт (Анекс 1.1)
  3. Техничка понуда (Организација и методологија ја поднесува понудувачот според приложениот урнек – Анекс 1.2)
  4. Буџет (ја поднесува понудувачот како Финансиска понуда, користејќи го урнекот приложен во Анекс 1.3)

В.                Други информации:

  1. Листа на поканети компании (поканата важи и за останати правни лица информирани со јавна објава)
  2. Табела за проверка на техничка усогласеност
  3. Табела за евалуација на понуда

Г.                Формулар за поднесување на тендер

Ве молиме да ја испратите вашата понуда пред крајниот рок утврден во точка 3 од Упатството за понудувачите на електронската адреса на Конект – konekt@konekt.org.mk. Со поднесување на понуда ќе прифатите да добиете известување за исходот на постапката по електронски пат. Доколку одлучите да не поднесете понуда, би биле благодарни ако можете да ни информирате во писмена форма, наведувајќи ги причините за вашата одлука.

 

Награди за бизниси и поединци 

Предводници на Целите за одржлив развој 

<<аплицирајте тука>>