fbpx
Zashtita Na Privatnosta Vo Digitalnata Era

Завршна конференција во рамките на ЕУ проектот Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“

*English and Albanian available below 

Покана за конференција

Со задоволство ве покануваме да бидете дел од конференцијата „Заштита на приватноста во дигиталната ера: во потрага по заеднички решенија“ што ќе се одржи в четврток, на 19.10.2023 година, во хотелот „Арка“ во Скопје, со почеток во 10 часот. Конференцијата ја организираме со поддршка од Европската Унија, во рамките на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, спроведуван од Фондација Метаморфозис и Здружение Конект.

Учесниците на конференцијата ќе имаат можност да дискутираат и да дознаат нешто повеќе околу заштитата на дигиталните права и активностите на различните чинители насочени кон поголема промоција и развивање на капацитетите за заштита на приватноста и на другите човекови права на интернет. Покрај тоа, на конференцијата ќе бидат споделени и искуствата на офицерите за заштита на лични податоци што беа дел од проектните активности. Целата агенда за конференцијата можете да ја најдете на овој линк.

Работни јазици на конференцијата ќе бидат македонски, албански и англиски јазик и ќе биде обезбеден симултан превод.

Секој што сака да се вклучи е повеќе од добредојден. Учеството не се наплаќа, но бројот на учесници е ограничен и ги замолуваме сите што сакаат да бидат дел од неа, да го пополнат формуларот достапен на овој линк: Формулар за пријава.

За учесниците што доаѓаат надвор од Скопје, патните трошоци за учество на настанот ќе ги покрие Фондација Метаморфозис. За да можеме да ги рефундираме средствата, ќе биде потребно да ни ги доставите оригиналните сметки и билети од патувањето.

Известување за приватност: Настанот ќе биде сниман, а снимката ќе биде прикачена на Јутјуб-каналот на Фондација Метаморфозис по завршување на настанот, споделена на веб-страниците и на социјалните мрежи на проектните партнери и споделена со донаторот за целите на проектно известување. На настанот исто така ќе бидат направени и фотографии, кои ќе бидат споделени на веб-страниците и на социјалните мрежи на проектните партнери, а ќе бидат доставени и до донаторот за целите на проектно известување.

Ги очекуваме вашите пријави!

_______________________________________

Invitation for Conference

We are pleased to invite you to be part of the conference “Privacy Protection in the Digital Era: In Pursuit of Common Solutions” which will take place on Thursday, October 19, 2023, at Hotel Arka in Skopje, starting at 10:00 AM. The conference is organized with the support of the European Union as part of the project “Privacy by Design – building an inclusive digital ecosystem,” implemented by the Metamorphosis Foundation and the Association Konekt.

Conference participants will have the opportunity to discuss and learn more about the protection of digital rights and the activities of various stakeholders aimed at promoting and developing capacities for the protection of privacy and other human rights on the internet. Additionally, the conference will feature insights from data protection officers who were part of the project activities. You can find the full agenda for the conference at this link.

The working languages of the conference will be Macedonian, Albanian and English and simultaneous translation will be provided.

Anyone who wishes to participate is more than welcome. Participation is free, but the number of participants is limited. We kindly ask all those who want to be part of it to complete the form available at this link: Application Link.

For participants coming from outside Skopje, travel expenses to attend the event will be covered by the Metamorphosis Foundation. You will need to provide us with the original receipts and travel tickets so that we can give you a refund.

Privacy Notice: The event will be recorded, and the recording will be uploaded to the YouTube channel of the Metamorphosis Foundation after the event concludes. It will also be shared on the webpages and social media profiles of project partners and forwarded to the donor for project reporting purposes. Additionally, photographs will be taken at the event and shared on the webpages and social media profiles of project partners, and they will be forwarded to the donor for project reporting purposes.

We look forward to receiving your applications!

________________________________

Ftesë për konferencën

Kemi kënaqësinë t’ju ftojmë të jeni pjesë e konferencës “Mbrojtja e privatësisë në epokën digjitale: në kërkim të zgjidhjeve të përbashkëta” që do të mbahet të enjten, më 19 tetor 2023, në Hotelin Arka në Shkup, në ora 10:00. Konferencën e organizojmë me mbështetjen e Bashkimit Evropian, në kuadër të projektit “Mbrojtja teknike dhe e integruar e të dhënave personale – ndërtimi i ekosistemit digjital inkluziv”, i realizuar nga Fondacioni Metamorfosis dhe Shoqata Konekt.

Pjesëmarrësit e konferencës do të kenë mundësi të diskutojnë dhe të mësojnë diç më shumë për mbrojtjen e të drejtave digjitale dhe aktivitetet e aktorëve të ndryshëm që synojnë promovimin dhe zhvillimin më të madh të kapaciteteve për mbrojtjen e privatësisë dhe të drejtave të tjera të njeriut në internet. Gjithashtu, në konferencë do të shkëmbehen përvojat e oficerëve për mbrojtjen e të dhënave personale të cilët ishin pjesë e aktiviteteve të projektit. Agjendën e plotë të konferencës mund ta gjeni në këtë link.

Kushdo që dëshiron të përfshihet është më se i mirëpritur. Pjesëmarrja nuk paguhet, por numri i pjesëmarrësve është i kufizuar dhe lusim të gjithë ata që duan të jenë pjesë e saj të plotësojnë formularin e disponueshëm në këtë link: Linku për paraqitje.

Konferenca do të jetë në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze dhe gjithashtu do të ketë edhe përkthim në kohë reale.

Për pjesëmarrësit që vijnë nga jashtë Shkupi, shpenzimet e udhëtimit për pjesëmarrje në evenimentin do të mbulohen nga Fondacioni Metamorfosis. Për t’i rimbursuar mjetet, do të duhet që të na i dërgoni faturat dhe biletat origjinale të udhëtimit.

Njoftim për privatësi: Evenimenti do të incizohet dhe incizimi do të ngarkohen në kanalin YouTube të Fondacionit Metamorfozis pas përfundimit të evenimentit, do të shpërndahet në faqet e internetit dhe në rrjetet sociale të partnerëve të projektit dhe do të ndahen me donatorin për qëllime të raportimit të projektit. Në këtë eveniment, gjithashtu, do të bëhen edhe fotografi, të cilat do të shpërndahen në faqet e internetit dhe rrjetet sociale të partnerëve të projektit, si dhe do t’i dorëzohen donatorit për qëllime të raportimit të projektit.

E presim paraqitjen tuaja!