fbpx
odgovorni-biznisi1

Клуб на одговорни бизниси

КЛУБ НА ОДГОВОРНИ БИЗНИСИ

10 принципи на Глобалниот договор

Општествената одговорност започнува со системот на вредности на компанијата и принципите за водење бизнис. Ова значи да работат на начин што, во најмала рака, да ги исполнува основните права и должности во областа на човековите права, работни односи, животна средина и борба против корупцијата. Со инкорпорирање на принципите на Глобалниот договор во стратегиите, политиките и процедурите, како и создавање на култура на интегритет, компании не само што се почитуваат основни права на луѓето и на планетата, но, исто така и трасирање на патот за долгорочен успех.

Главниот фокус на Глобалниот договор на ОН се 10 принципи кои произлегуваат од: Универзалната декларација за правата на човекот, Декларацијата на Меѓународната организација на трудот за основните принципи и права на работа, Декларацијата од Рио за животна средина и развој, како и на Конвенцијата против корупција на Обединетите нации.

Човекови права

Принцип 1: Бизнисите треба да ја поддржуваат и почитуваат заштитата на меѓународно признатите човекови права;

Принцип 2: бидете сигурни дека тие не се во прекршувања на човековите права.

Работни односи

Принцип 3: Бизнисите треба да ја поддржуваат слободата на здружување и ефективното признавање на правото за колективно преговарање;

Принцип 4: Елиминација на сите форми на принудна или задолжителна работа;

Принцип 5: Ефективно укинување на детска работна сила;

Принцип 6: Елиминација на дискриминација по однос на вработување и професија.

Животната средина

Принцип 7: Бизнисите треба да поддржуваат внимателен пристап кон предизвиците на животната средина;

Принцип 8: Да преземаат иницијативи за промоција на поголема одговорност за животната средина;

Принцип 9: Да го охрабруваат развојот и ширењето на еколошки технологии.

За спречување на корупцијата

Принцип 10: Бизнисите треба да работат против корупцијата во сите нејзини форми, вклучувајќи изнуда и мито.