fbpx

ФИЛАНТРОПИЈА / ОСТАНАТИ ТЕМИ

Здружение на бизнис жени

Мисија

Здружението на бизнис жени има водечка улога во организирање на дијалог и соработка помеѓу деловните жени, со цел да се обезбеди поддршка и промоција на жените претприемачи во Македонија. Здружението е активно ангажирано во застапувањето за подобрување на бизнис климата и да се поттикне вмрежување на локално, регионално и меѓународно ниво.

Визија

Здружението на бизнис жени претставува специфичен и компетентен партнер во дијалогот на државниот, невладиниот и приватниот сектор, што придонесува за социјален и економски развој , со посебен акцент на женското претприемништво како фактор на економскиот раст.

Област на делување

Локално / Општинско; Регионално (во рамките на РМ); Национално (Македонија); Регионално (на Балканот); Европско (ЕУ и/или пошироко); Меѓународно

Целни групи

Жени во бизнисот и жени кои сакаат да започнат свој бизнис, сите етнички, образовни и возрасни групи, од урбана и рурална средина

Цели

 • Зголемување на бројот на жените кои почнуваат свој бизнис;
 • Зголемување на видливоста на жените сопственици на бизниси;
 • Поттикнување на сопственикот на компанијата да се прошири бизнисот;
 • Создавање и негување на форумот каде што претприемачите можат да разменуваат идеи и да се добијат нови деловни контакти;
 • Влијание врз развојот на политиката на малите и средни претпријатија;
 • Зајакнувањето на врските помеѓу жени претприемачи на локално, регионално и меѓународно ниво, преку размена на искуства и идеи;
 • Промовирање општествена одговорност и високи стандарди на деловната комуникација.

Активности

 • Здружението на бизнис жени на Македонија спроведува активности насочени кон зајакнување на жените во бизнисот, учествува во активности поврзани со секторот на женско претприемништво, како и лобирање/решавање на прашања од значење за членството. Активно е ангажирано во застапувањето за подобрување на бизнис климата и поттикнување на вмрежувањето на локално, регионално и меѓународно ниво, како и поттикнување на дијалогот и соработката со државните институции и локалната самоуправа. Така Здружението претставува специфичен и компетентен партнер во дијалогот со владата, невладините организации и приватниот сектор, што придонесува за социјален и економски развој, со посебен акцент на претприемништвото на жените, како фактор на економскиот раст. Здружението игра водечка улога во организирањето на дијалогот и соработката меѓу бизнис жените со цел да ги поддржи и промовира жените претприемнички во Македонија и во регионот

Претседател

 • Валентина Дисоска

Сите членови на управен одбор

 • Валентина Дисоска
 • Савка Тодоровска
 • Светлана Јанева
 • Сања Терзиевска
 • Анета Пешева

Сите членови на извршна канцеларија

 • Валентина Дисоска
 • Наташа Здравковска

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАИ

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

ГОДИНА ПРИХОДИ РАСХОДИ
2013 год. / МКД / МКД
2014 год. / МКД / МКД
2015 год. / МКД / МКД
Жени претприемачи
СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ / EUR
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КАМПАЊАТА / месеци

Проблем или потреба во заедницата

 • Недоволна информираност на жените за сите настани и отворени можности за нивно економско јакнење, вклучување на пазарот, (само)вработување и унапредување. Ниска стапка на интерес кај жените за основање на сопствен бизнис поради слаб/недоволен/никаков пристап до квалитетни информации кои би ги насочиле и охрабриле да размислат во тој правец и преземат чекор кон тоа.

Очекувани постигнувања од проектот

 • Полесно и поефективно поттикнување на жените во претприемништво, помош и поддршка за економско јакнење на жените преку консултации и редовно информирање за сите отворени можности за институционална и вонинституционална поддршка, настани и сл., како и за нивно меѓусебно поврзување и вмрежување