fbpx

ФИЛАНТРОПИЈА / СОЦИЈАЛНИ ТЕМИ

Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби СОЛЕМ - Скопје

Solem-logo novo

Мисија

СОЛЕМ е организација која заедно со возрасните лица со интелектуална попреченст работи за нивно информирање, охрабрување и оспособување, со цел остварување на нивните човекови права и поголема вклученост во заедницата.
СОЛЕМ ги остварува своите цели преку, креативни работилници за работни и животни вештини, работилници за самозастапување, и преку промоција на правата и потребите на лицата со интелектуална попреченост.

Визија

Визија на СОЛЕМ е лицата со интелектуална попреченост да ги остваруваат сите човекови права и слободи и се целосни вклучени во заедницата како еднакви, одговорни и способни граѓани на Република Македонија.

Област на делување

Лица со посебни потреби

Целни групи

Лица со интелектуална попреченост, бизнис сектор

Цели

 • Зголемување на соработката помеѓу лицата со интелектуална попреченост и родителите/старателите и давателите на услуги;
 • Запознавање на лицата со интелектуална попреченост со човековите права;
 • Запознавање на лицата со интелектуална попреченост со човековите права;
 • Промовирање на самозастапувањето кај други невладини организации;
 • Развој на вештини за самозастапување кај лицата со интелектуална попреченост;
 • Промоција концептот за лесно разбирливи информации за лицата со интелектуална попреченост;
 • Обезбедување поглем број на лесно разбирливи материјали за лицата со интелектуална попреченост;
 • Пласирање на лесно разбирливи информации до лицата со интелектуална попреченост;
 • Подигање на свеста кај локалното население за способностите на лицата со интелектуална попреченост;
 • Обезбедување на поголемо учество на лицата со интелектулана попреченост во заеднички активности со останатите граѓани;
 • Согледување на потребите на пазарот на трудот;
 • Учење и употреба на нови работни вештини за лицата со интелектуална попреченост;
 • Обезбедување на инклузивна работна средина.

Активности

 • Зголемување на соработката помеѓу лицата со интелектуална попреченост и родителите/старателите и давателите на услуги;
 • Запознавање на лицата со интелектуална попреченост со човековите права;
 • Запознавање на лицата со интелектуална попреченост со човековите права;
 • Промовирање на самозастапувањето кај други невладини организации;
 • Развој на вештини за самозастапување кај лицата со интелектуална попреченост;
 • Промоција концептот за лесно разбирливи информации за лицата со интелектуална попреченост;
 • Обезбедување поглем број на лесно разбирливи материјали за лицата со интелектуална попреченост;
 • Пласирање на лесно разбирливи информации до лицата со интелектуална попреченост;
 • Подигање на свеста кај локалното население за способностите на лицата со интелектуална попреченост;
 • Обезбедување на поголемо учество на лицата со интелектулана попреченост во заеднички активности со останатите граѓани;
 • Согледување на потребите на пазарот на трудот;
 • Учење и употреба на нови работни вештини за лицата со интелектуална попреченост;
 • Обезбедување на инклузивна работна средина.

Претседател

 • Александар Алексовски

Директор

 • Искра Росо

Сите членови на управен одбор

 • Перијана Демир (лице со интелектуална попреченост)
 • Владимир Стоименов
 • Александар Алексовски

Сите членови на извршна канцеларија

 • Наташа Димитровска
 • Искра Росо
 • Филип Росо
 • Славица Ѓорѓиевска

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАИ

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

ГОДИНА ПРИХОДИ РАСХОДИ
2013 год. 3.416.361 МКД 2.408.919 МКД
2014 год. 5.785.453 МКД 3.591.265 МКД
2015 год. 2.995.218 МКД 2.573.218 МКД
Handicrafts4u

Handicrafts4u е бренд на Здружение СОЛЕМ формиран во 2014 година. Принципот на работа се базира на инклузивен дизајн (соработка момеѓу дизајнери, занаетчии и лица со посебни потреби). Една од целите на handicrafts4u е да се дизајнираат и нови производи, за да се зголеми понудата на пазарот, друга цел е и работно ангажирање на лицата со интелектуална попреченост. Handircrfts4u веќе има линија на свои производи, но за олеснување на процесот на производство (помалку финансии, помалку време) потребно е да се набави принтер за текстил кој чини околу 7 000 евра, од кои ние имаме 3000 евра, а ни фалат уште 4000 евра за принтер за текстил.

СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ / EUR
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КАМПАЊАТА / месеци