fbpx

ФИЛАНТРОПИЈА / ОСТАНАТИ ТЕМИ

Сојуз на здруженија на пензионери на Македонија

sojuz-na-penzioneri

Мисија

Заштита на целите и интересите на корисниците на пензија; Поцелосно и на единствен начин претставување пред надлежните органи на државата на интересите на пензионерите; Заштита и унапредување на правата од пензиското и инвалидското осигурување; Залагање за остварување на поцелосна и поквалитетна здравствена заштита; Координирање, збогатување и унапредување на културните, спортските и хуманитарните потреби и на други активности и дејности на пензионерите на Македонија.

Визија

Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија се стреми кон општество во кое пензионерите ќе имаат квалитетен и исполнет живот. Унапредување на квалитетот на живеење на пензионерите.

Област на делување

Човекови права, култура, спорт, доживотна едукација, информирање

Целни групи

Пензионери, луѓе во трета животна доба

Цели

  • Остварување права на корисниците на пензија; унапредување на социјалната положба; претставување пред државните органи; збогатување и унапредување на културните, спортските и социјално-хуманитарни потреби на корисниците на пензија; остварување соработка со пензиoнерските асоцијации на пензионерите и старите лица; унапредување на здравствента заштита на пензионерите; грижа за унапредување на животната средина, точно и навремено информирање

Активности

Повеќе информации тука

Претседател

  • Драги Аргировски

Сите членови на управен одбор

  • Повеќе информации тука

Сите членови на извршна канцеларија

  • Драги Аргировски
  • Салтир Каровски
  • Станка Трајкова
  • Перо Андреевски
  • Лилјана Трајанова
  • Маре Илиќ

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАИ

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

ГОДИНА ПРИХОДИ РАСХОДИ
2013 год. 8.233.983 МКД 8.233.983 МКД
2014 год. 8.604.022 МКД 8.604.022 МКД
2015 год. 11.452.179 МКД 10.177.997 МКД
Опис на проектот
СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ / EUR
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КАМПАЊАТА / месеци