fbpx

ФИЛАНТРОПИЈА / СОЦИЈАЛНИ ТЕМИ

Асоцијација за истражување, комуникации и развој „Паблик“ - Скопје

public-logo

Мисија

Поттикнување позитивна општествена промена преку промовирање на социјална инклузија. Намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост преку нудење решенија базирани на докази од истражувања и наоѓање иновативни методи за комуникација, застапување и поттикнување критичка дебата.

Визија

Општество со еднакви можности за сите во кое граѓанинот е свесен за својата улога и моќ за генерирање позитивни општествени промени.

Област на делување

 • Истражување и застапување во областа на социјалната инклузија, социјални претпријатија и социјални иновации, општествен импакт и медиуми и медиумска култура

Целни групи

 • Ранливи категории граѓани, (бездомни лица, младинци од улица, социјално загрозени лица, лица со попречености)

Цели

 • Општа цел на асоцијацијата е подобрување и унапредување на социјалната и другите сфери релевантни за општествениот развој на земјата, со активности дефинирани преку одлуки донесени врз основа на заклучоци од истражувања, размена на искуства и примена на добри практики од земјите на Европската унија и пошироко, од меѓународната и од регионалната соработка и синергетското дејствување со странските партнерски организации, како и со институциите и со другите ентитети во земјава и во странство.
 • Посебна цел на асоцијацијата е со примена на современи истражувачки методологии, анализа на јавните политики и нивното влијание, и со примена на современи комуникациски стратегии и медиумски алатки во насока на иновативно застапување, на добрите европски и светски практики и на новите технологии, особено информатичките, да влијае на јавната свест и да иницира структурни промени во:
  • Социјалната сфера – прашања поврзани со социјалната нееднаквост, сиромаштијата, невработеноста, маргинализацијата врз основа на етничка, родова или возрасна нееднаквост;
  • Медиумската сфера – прашања поврзани со професионализмот во медиумите, новинарската етика и со општествената одговорност на медиумите, со слободата на медиумите, корупцијата, клиентелизмот и со скриените влијанија врз нив, но и со влијанието што го имаат медиумите врз јавната свест, индивидуалниот и општествениот развој, прашања поврзани со медиумска писменост и со нејзиното влијание врз општествените текови, како и развој на статистичкото и на граѓанското новинарство;
  • Подигнување на јавната свест – прашања поврзани со улогата и со учеството на поединецот во општествените текови, неговата освестеност и моќ за социјални промени, прашања за активизмот, волонтерството и за општествено одговорното дејствување , како и прашања за влијанието на новите технологии врз хуманите вредности и врз вредностите во општеството како целина;
  • Засилување на граѓанскиот сектор со слична мисија и унапредување на соработката со институциите – пред сè преку создадените партнерства со организации од ЕУ и од регионот и пренесувањето на нивните искуства во локалните партнерства, но и преку примерите на добри практики на „Паблик“ и по пат на директна едукација, советување и ангажирање експерти на национално и на меѓународно ниво во полето на развој на социјалните структури, како и организацискиот и институционален развој.

Активности

 • Спроведување научно-истражувачки проекти според иновативни методологии, индивидуално и во соработка со организации од земјата, регионот и пошироко;
 • Создавање партнерства со интернационални организации, ентитети од ЕУ и регионот и пренесување искуства и добри практики од партнерствата на локалните партнерства и иницијативи;
 • Иницирање иновативни модели за пренесување добри практики и знаења, со овозможен еднаков пристап до нив;
 • Изработување и издавање публикации во печатена и во електронска форма;
 • Активности на социјалните медиуми и континуирано ажурирање на веб-страницата на здружението во насока на остварување на целите;
 • Учествување во работни групи на локално, национално и на меѓународно ниво со цел решавање на социјалните проблеми;
 • Процена и анализа на општествените потреби;
 • Анализа и мониторинг на системот за социјална заштита, потреби и проблеми;
 • Соработка со експерти од соодветните сфери, со надлежни државни институции, како и со локални, регионални и меѓународни, невладини и меѓувладини организации и институции што се занимаваат со прашања тесно поврзани со развојот на соодветните општествени сфери;
 • Спроведување работилници, конференции, трибини;
 • Вршење и други работи во согласност со овој Статут, законите и Уставот на Република Македонија.

Претседател

 • Кристина Домазетоска

Директор

 • Климентина Илијевски

Сите членови на извршна канцеларија

 • Анета Ристеска
 • Александра Илоска
 • Жармена Божиновска
 • Маја Раванска
 • Ерџан Садик
 • Небојша Илијевски

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАИ

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

ГОДИНА ПРИХОДИ РАСХОДИ
2013 год. 2.778.061 МКД 2.608.987 МКД
2014 год. 3.551.928 МКД 3.310.679 МКД
2015 год. 6.603.852 МКД 5.476.763 МКД
Програма за социјална интеграција
СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ 5.000 EUR
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КАМПАЊАТА / месеци

Проблем или потреба во заедницата

 • Македонија се карактеризира со бавен економски развој и висока стапка на невработеност од 58%, дополнително ограничувајќи ги можностите за вработување и отварањето на нови работни места. Од друга страна пак, ваквата состојба на пазарот на труд дополнително го зголемува ризикот за економски-ранливите категории граѓани, создавајќи овозможувачка средина за зголемување на социјалната исклученост

Очекувани постигнувања од проектот

 • Креирана програма за социјална интеграција и подготовка за пазарот на труд, дизајнирана во согласност со потребите на младинците од улица;
 • Реализирани вкупно 30 работилници во период од 12 месеци;
 • Импакт евалуација на реализираната програма.

Сума на средства коишто се потребни за реализација и времетрање на кампањата за прибирање средства

 • 5 000 EUR