ozad-white

Филантропија

ФИЛАНТРОПИЈА / ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Мрежа за финансиска одржливост на ГО

Јавен повик до граѓански организации

за членување во мрежа за финансиска одржливост

                Проектот Промени за одржливост финансиран од ЕУ, а спроведуван од Конект, Фондација Аполонија и Центарот за даночна политика  воспоставува мрежа на граѓански организации (ГО) што ќе делува за подобрување на околината за финансиска одржливост на граѓанскиот сектор.

                Се повикуваат  сите заинтересирани граѓански организации формирани согласно Законот за здруженија и фондации да учествуваат во воспоставувањето и потоа во работата на мрежата.

Мрежата за финансиска одржливост на ГО е неформална коалиција за застапување за промени во регулативата што се однесува на даночниот третман и финансиското работење на ГО. Со целосна поддршка на проектот мрежата ќе застапува за поволни промени во следните области:

  • Даночниот третман на ГО;
  • Даночните олеснувања за донации и спонзорства за ГО и поврзување со статусот на организации од јавен интерес;
  • Сметководствениот систем за непрофитни организации;
  • Статусот на ГО како работодавачи и поддршка за вработување во граѓанскиот сектор преку активни мерки за вработување.

Мрежата е отворена за широко  учество на ГО со различни мисии и нивоа на развој. Членството на мрежата е организирано во две нивоа и тоа:

  • Ниво за застапување– соодветно за организации со капацитет и искуство во застапување, анализа на јавни политики и/ли со специфична експертиза од областите на интерес на мрежата. Ќе се очекува организациите од ова ниво директно да се вклучат во обмислувањето и реализацијата на активностите за застапување;
  • Ниво за поддршка– соодветно за организации што од различни причини не се во можност директно да се вклучат во активностите, но ја поддржуваат мрежата и се вклучуваат во активностите. Ова ниво на членство е особено погодно за малите локални (грас-рут) организации и за ГО што ќе имаат корист од размената на информации и искуства.

Без оглед на нивото, сите членки ќе имаат исти права и можности за учество во телата и активностите на мрежата. Овозможено е менување на нивото на членство по потреба и барање на членките. За покана за пристапување кон членство организацијата треба да задоволува сите критериуми за подобност и еден или повеќе од специфичните критериуми за соодветното ниво наведени во формуларот за пријавување интерес.

Заинтересираните граѓански организации се повикуваат да пратат целосно пополнет формулар (превземете тука) и документи за поткрепа (ако е применливо) до здружение Конект во електронска форма на konekt@konekt.org.mk и во хартиена верзија во канцелариите на ул. „Владимир Полежиновски“  19-1/6, 1000 Скопје. За повеќе информации јавете се на 02/ 3224 198.

По процесот на проверка на формуларите организациите ќе бидат информирани и ако е соодветно ќе им биде доставена официјална пристапница кон мрежата.  Се замолуваат ГО да го проследат овој повик до сите заинтересирани соработници формирани согласно Законот за здруженија и фондации.