fbpx

ФИЛАНТРОПИЈА / ЖИВОТНА СРЕДИНА

Здружение еколошко друштво Планетум

logo-planetum
Oznaka_za_doverba

Мисија

Заштита и унапредување на животната средина преку решавање на прашања и проблеми поврзани со отпадот, развојот на алтернативниот туризам, и урбаниот развој.

Визија

ЕД Планетум е број еден еколошка самоодржлива организација во Македонија и во регионот со формирано свое еко-социјално претпријатие, со вработени лица кои се специјализирани за решавање на различни проблеми од областа на заштита и унапредување на животната средина.

Област на делување

Животна средина

Целни групи

Општа целна група

Цели

 • Управување со отпад;
 • Развој на алтернативни форми на туризам;
 • Урбан развој.

Активности

 • Истражувања и анализи за видови и количини на одредени видови на отпад во регионот;
 • Едукација на населението за видовите на отпад и начините на негово селектирање;
 • Подобрување на инфраструктурата за управување со отпад;
 • Еко-социјално претпријатие за собирање, транспортирање, доработка /рециклажа на одредени видови на пластичен отпад (PET, HDPE, LDPE, PP);
 • Едукација на населението од различни целни групи за можностите за развој на еко-туризмот;
 • Подобрување на инфраструктурата преку обележување и изградба на еко-патеки;
 • Изработување на зеднички документи за развој на еко-туризмот во регионот;
 • Организирање на студиски посети, младински кампови, настани на сите три страни од границата (Р.Македонија, Р.Бугарија, Р.Грција);
 • Озеленување и уредување на места за игра и релаксација;
 • Озеленување и уредување на деградирани површини;
 • Искористување на отпадни материјали во изработка на одредени елементи за уредување и релаксација на зелени површини;
 • Зачувување на водата како природен ресурс преку реконструкција на стари бунари.

Претседател

 • Александар Лазаров

Сите членови на управен одбор

 • Александар Лазаров
 • Илинче Кочева
 • Митко Шопов
 • Катерина Аџи-Скерлева
 • Славчо Георгиев

Сите членови на извршна канцеларија

 • Александар Лазаров
 • Катерина Аџи-Скерлева
 • Ленче Јанакиева Цицимова
 • Митко Шопов

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАИ

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

ГОДИНА ПРИХОДИ РАСХОДИ
2013 год. 3.950.708 МКД 3.950.708 МКД
2014 год. 3.643.061 МКД 3.643.061 МКД
2015 год. 4.057.325 МКД 4.057.325 МКД
Стоп за дивите депонии
СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ 12.000 EUR
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КАМПАЊАТА 4 месеци

Проблем или потреба во заедницата

 • На регионалниот пат Струмица – Вељуса близу до селото и Водоча и до манастирот Св. Леонтиј се наоѓа дива депонија која егзистира подолг временски период. Овој пат е од големо значење, бидејќи води до двата најпознати манастири во општина Струмица (Водоча и Вељуса) кои се посетени од голем број на туристи, а оваа депонија остава грда слика за нас како луѓе, како општина и како регион.

Очекувани постигнувања од проектот

 • Информирани и едуцирани жителите од блиските населени места за нефрлање на отпад на оваа дива депонија;
 • Подобрена инфраструктура за отпад (поставени контењери за отпад и табли за предупредување);
 • Уредена и озеленета дива депонија.

Сума на средства коишто се потребни за реализација и времетрање на кампањата за прибирање средства

 • Потребни средства за реализација: 12.000 Евра, 20 волонтери и 4 месеца кампања за прибирање на средства.