fbpx

ФИЛАНТРОПИЈА / ЕДУКАЦИЈА

Фондација за културни и образовни иницијативи „Чекор по чекор“

SbS-logo_vector
Oznaka_za_doverba

Мисија

Мисијата на Фондацијата „Чекор по чекор” е да спроведува програми кои го унапредуваат образованието и културата како клучен фактор за образовен, културен, економски и социјален развој. Фондацијата реализира програми во соработка со образовни и културни институции од земјава и странство, поддржува иновативни пристапи и стреми кон квалитетно образование за децата да го остварат својот целосен потенцијал.

Визија

Област на делување

Образовaние, култура и социјална инклузија

Целни групи

Деца од предучилишна и училишна возраст, наставници, претставници на стручните служби и директори на преучилишни и училишни установи, родители, деца и семејства од социјално загрозени групи, професори и студенти на педагошките факултети и др.

Цели

 • Поттикнување на демократските процеси во образованието на децата, младите и возрасните;
 • Градење партнерски односи со сите заинтересирани страни;
 • Промовирање и поддржување современи образовни иницијативи;
 • Застапување за постојан професионален развој на просветните работници;
 • Зајакнување на јавната свест за потребите на децата Роми и децата од ранливите групи.

Активности

 • Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство (http://www.stepbystep.org.mk/mk/proekt-ral);
 • Проектот „Зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образование“ (РЕАДЕ) (http://www.stepbystep.org.mk/mk/proekt-zajaknuvanje).

Претседател

 • Сузана Пецаковска

Директор

 • Сузана Киранџиска

Сите членови на управен одбор

 • Сузана Пецаковска (претседател на УО)
 • Небојша Мојсоски
 • Бардил Јашари
 • Сузана Киранџиска

Сите членови на извршна канцеларија

 • Бранка Џајковска
 • Викторија Димитровска
 • Кристина Леловац
 • Ана Димовска
 • Даниел Димитриески
 • Дени Стојанов
 • Мајда Јошевска
 • Мирослав Стојановиќ
 • Дениз Сулејман
 • Елена Мишиќ
 • Лидија Божиќ

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАИ

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

ГОДИНА ПРИХОДИ РАСХОДИ
2013 год. 15.451.353 МКД 15.451.353 МКД
2014 год. 21.179.340 МКД 21.179.340 МКД
2015 год. 39.964.509 МКД 31.591.420 МКД
Детски читачки катчиња
СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ / EUR
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КАМПАЊАТА 1 година

Предизвик

 • Во голем број на основни училишта во Република Македонија, особено училишта во оддалечени рурални места и подрачни училишта, воопшто не постои училишна библиотека, а онаму каде таа постои, најчесто е со мал фонд на книги, наслови кои се застарени и неатрактивни за денешните ученици и инфраструктура која е нестимулативна и недоволно привлечна за кај учениците да се создаде здрава читачка култура

Решение

 • Набавка и распределување на современа детска литература и мебел за читачки катчиња за 5 училишни библиотеки во подрачни училишта. Прифатливи се донации во финансиска форма (1000 евра за една училишна библиотека, 5000 евра за 5 училишни библиотеки), детски книги и мебел за читачки катчиња: полици, перници, ќебенца, мебел за седење