fbpx

ФИЛАНТРОПИЈА / УМЕТНОСТ И КУЛТУРА

Центар за културно наследство АКСИОС

LOGO

Мисија

Мисијата на Центарот на културно наследство – АКСИОС е да се поттикне општествената ( и институционална) одговорност за заштита и одржување на културното наследство и изнаоѓање умерени економски форми за негово самоодржување.

Визија

Област на делување

Oдржливо економско опстојување, развој и функционално користење на материјалното и нематеријалното, јазичното и духовното, движно и недвижно културно наследство.

Целни групи

Сите луѓе

Цели

 • Создавање, развивање и спроведување на програми за одржливо економско опстојување, оживување, развој и функционално користење на материјалното и нематеријалното, јазичното и духовното движно и недвижно културно наследство;
 • Создавање нови форми на културно наследство користејќи ги постојните, традиционалните;
 • Обнова на старите занаети, фолклорната традиција, носии, обичаи, изворни мелодии, песни, јазично-книжевната традиција;
 • Печатење книги, брошури и промотивен материјал за националното културно наследство;
 • Изготвување наставни програми и проекти за запознавање на младите генерации со културното наследство;
 • Подготовка и спроведување на научно-истражувачки проекти за проучување на културното наследство.

Активности

 • Подготовка и псроведување на научно-истражувачки проекти;
 • Обнова на старите занаети, фолклорната традиција, носии, обичаи, изворни мелодии, песни, јазично-книжевната традиција;
 • Печатење книги, брошури и промотивен материјал за националното културно наследство.

Претседател

 • Венета Иљовска

Директор

 • Венета Иљовска

Сите членови на управен одбор

 • Софија Грандаковска
 • Матилда Петровска
 • Венета Иљовска

Сите членови на извршна канцеларија

 • Анке Клаин
 • Сузана Иљовска

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАИ

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

ГОДИНА ПРИХОДИ РАСХОДИ
2013 год. 150.000 МКД 149.400 МКД
2014 год. 84.800 МКД 84.200 МКД
2015 год. 84.800 МКД 84.200 МКД
Мравчето Ристон
СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ 90.000 МКД
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КАМПАЊАТА 3-4 месеци

Проблем

 • Да ја поддржиме рачната изработка на илустрации, која со развојот и употребата на комјутерските програми е наполно изумрена;
 • Да создаваме однос кон сопствениот јазик, да ја негуваме и да ја развиваме убавината и богатството мајчиниот јазик. Истовремено, настојуваме да не бидеме далеку од современите текови, туку да понудиме и можност за читање на четива и на другите јазици (каков што е англискиот јазик, кој се изучува, исто како и мајчиниот, од мали нозе);
 • Создавањето на ваква литература гради добра основа и можност, во иднина, младите читатели одлично да ги научат двата јазика и да изградуваат култура на изразување, пишување и преведување низ истите.

Потреба

Бараме финансиска поддршка во печатење на детска книга (од домашен автор, рачно илустрирана и обоена, на македонски и на англиски јазик) и нејзина промоција пред децата од предучилишна и училишна возраст (во градинките и училиштата).