fbpx

05-2022 Конект во 5то издание на кварталниот билтен на Македонската банкарска асоцијација (МБА)

Во билтенот зборуваме како непрофитните организации заедно со МБА и други чинители се активни партнери во развојот на системот на спречување перење пари и финансирање тероризам.
Целиот билтен е достапен на веб страната на МБА.

04-2022 Тренинг за стандардите и придобивките од Ознаката за доверба

На 07.04.2022 година, 17 граѓански организации одблиску се запознаа со стандардите на Ознаката за доверба и придобивките од нејзиното користење на онлајн работилницата која ја одржавме за ГО. „Работилницата ни помогна не само во насока на запознавање со Ознаката за доверба, туку ни го даде патоказот како граѓански организации за да се движиме во рамки на градење на силни организации.“ – Славица Тасева, Претседателка на Асоцијација на советници за развој на кариера – АСК Скопје. Повеќе информации за ознаката пронајдете на следниот линк: https://tinyurl.com/3bhp9yhz.

12-2021 – 02-2022 – Обуки за НПО

Конект спроведе 5 обуки за непрофитни организации (НПО) за тоа како да се идентификува и спречи корупцијата, перењето пари и финансирањето тероризам и да се подобри нивната транспарентност и отчетност. Вкупно 140 учесници беа дел од 5-те обуки, од кои 100 беа претставници на 85 НПО (од вкупниот број учесници 6 беа претставници од јавни институции и 5 од бизнис заедницата). 96% од испитаниците на формуларите за евалуација изјавија дека обуката би ја препорачале на други. Дел од одговорите во делот поврзан со тоа што најмногу им се допадна на учесниците од обуката беа:

  • „Можноста да се вклучиме во дискусија за да се изрази мислење за одредени прашања. Ми се допадна и тоа што помалите организации станаа свесни за ризиците што постојат“;
  • „Финансискиот менаџмент и управувањето со човечките ресурси е дел од оваа обука што ќе ја понесеме со нас и од каде ќе ги извлечеме сите споделени податоци за идното функционирање на нашата организација.
  • „Посебен акцент ќе ставам на понудените механизми за справување со евентуално финансирање тероризам и перење пари, како и нивно откривање.

10-2021 – 12-2021 Работна група за индикаторите за сомнителни трансакции за НПО

Во соработка со Конект, УФР и Македонската банкарска асоцијација, а имајќи ја предвид спроведената проценка на ризикот, беше формирана работна група како дел од Проектот на УСАИД за граѓанско учество . Целта на работната група е заеднички да ги прегледа индикаторите за сомнителни трансакции со цел да се зголеми нивната ефикасност, да се овозможи анализа базирана на ризик и да се спречи феноменот на деризикување. Преку пет (5) работни состаноци на работната група, покрај ревизијата на постојните индикатори, работевме и на подготовка на материјал за толковни белешки за ревизија на индикаторите со цел тие да претставуваат унифициран пристап и да станат дел од банкарските практики на државно ниво. Вкупно на овие работни средби учествуваа 48 учесници (2 државни институции, 13 банки, 2 штедилници и 2 НПО). Партиципативниот пристап кој ги вклучи сите засегнати страни беше корисен и придонесува за заедничко разбирање за примената и толкувањето на индикаторите. Како додадена вредност на процесот на заедничка работа, преку состаноците на работната група беше заклучено дека е важно непрофитните организации да ја разберат работата на банките, но во исто време ја увидовме потребата од банките и регулаторот да добијат повеќе информации за природата на непрофитните организации и како таа се разликува од онаа на другите правни субјекти. Овој процес исто така, ја идентификуваше потребата од спроведување на обуки за банките за подобрување и олеснување на нивната работа со НПО како клиенти.

10-2021 година Промоција на „Ознаката за доверба“ како средство за саморегулација за НПО од ПП и ФT

Ознаката за доверба е развиена од Конект и ECNL и тоа е саморегулирачки систем кој има за цел да им олесни на граѓаните и компаниите да ги изберат доверливите организации на кои можат да донираат. Таа се стреми да ја зголеми долгорочната доверба меѓу ГО и локалните донатори. Ознаката за доверба е надградена за да ги вклучи препораките на ФАТФ кои им овозможуваат на ГО успешно да се заштитат од ризикот да бидат злоупотребени од ПП и ФТ. Затоа, “TrustMark” е препознаен во Проценката на ризикот на НПО како ефикасна саморегулаторна мерка. Ова најмногу се должи на фактот што вклучува внатрешни механизми за заштита на ГО кои се препознаени од донаторите, банките и пошироката заедница. Конект, исто така, изработи, отпечати и дистрибуираше едукативна книшка за „Знак за доверба“ и неговата усогласеност со препораките на ФАТФ, како и фактот дека тоа е успешна саморегулаторна мерка за спречување на ПП и ФТ кај НПО. Брошурата е дистрибуирана до 160 НПО.

10-2021 – Регионален форум за учење „Религиозни организации на патиштата кон пристап базиран на ризик во СПП/СФТ“

На 27.10.2021 година Конект заедно со УФР, HSC, ГИЗ и Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи го спроведоа Регионалниот форум за учење „Религиозните организации на патиштата кон пристапот заснован на ризик во СПП/СФТ“. Форумот даде можност да се подигне свеста и да се сподели знаењето за горенаведената тема на регионално и меѓународно ниво, со ангажирање на 54 клучни претставници на засегнатите страни (НПО, ФИО, релевантни државни институции, верски организации и заедници) од 13 земји (Албанија, Андора, БиХ, Бугарија, Косово, Црна Гора, Холандија, Северна Македонија, Романија, Србија, Турција, Украина). На форумот беа споделени наодите од компаративната анализа (продукт од проектот „Поддршка на националните напори за усогласување со Препораката 8 на ФАТФ кон Глобалната програма на ГИЗ за борба против недозволени финансиски текови“, имплементиран од Конект и Human Security Collective, обезбеден со поддршка на ГИЗ – Глобалната програма за борба против недозволени финансиски текови). На форумот имаше и peer-to-peer сесија за размена на примери на добри практики за пристапи базирани на ризик во СПП/СФТ кај религиозните НПО.
Како производ на форумот, беа изработени регионални заклучоци:

  • Јасно е дека сите мерки за СПП и СФТ треба да ја заштитат и почитуваат слободата на вероисповед и верување и да не ги нарушуваат легитимните активности на верските НПО.
  • Религиозните НПО се важен пододдел од секторот НПО. Следејќи ги препораките на ФАТФ, очигледно е дека овој дел од секторот треба да биде опфатен и во специфичните проценки на ризикот на НПО. Последователно, религиозните НПО треба да бидат заштитени од злоупотреба во системите за СПП и СФТ на земјите.
  • Компаративната анализа произведена од проектот и е важен прв чекор што носи корисни информации за практичарите на едно место. Сепак, потребна е поголема јасност и насоки за тоа како да се дефинираат заштитните и превентивните механизми.
  • Дијалогот се покажа како важна алатка која ги покажа патиштата (и на меѓународно и на локално ниво) за користење на пристапот заснован на ризик во секторот НПО. Вклучувањето на верските НПО во тој дијалог овозможува разбирање на нивниот начин на работење и потребите за заштита.
  • Освен законските решенија (кои се разликуваат од земја до земја), треба многу повеќе да се работи на развивање превентивни мерки и интерни практики во рамките на верските НПО за кои тие самите треба да бидат предводници. Соработката со остатокот од НПО секторот кој веќе разви добри практики е добра почетна точка.
  • Дополнителен фокус треба да се даде на аспектите на СПП од перспектива на религиозните НПО и да се дизајнираат мерки за ублажување на ризиците во оваа област.

Оваа компаративна анализа е пионерски чекор и вреден ресурс кој придонесува за темата на религиозните НПО и пристапите базирани на ризик во СПП/СФТ и се надеваме дека ќе поттикне понатамошно истражување и развој во оваа сфера.

 

09-2021 – Дијалог за политиките и информирање за анализите на верските НПО

На 29.09.2021 година, Конект заедно со УФР, HSC и ГИЗ го спроведоа настанот за дијалог за политики и информирање до клучните засегнати страни, каде беа споделени првичните наоди/препораки од компаративната анализа за верските НПО и системот СПП/СФТ. Ова беше прва директна средба каде што имавме дијалог меѓу релевантните институции, верските организации и ГО. На настанот главни говорници беа директорот на УФР и регионалната координаторка на ГИЗ, по што следеа 23 учесници кои ги претставуваат институциите како што се: УФР; Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи; Централниот регистар на Република Северна Македонија; Министерството за правда; верски организации и ГО. По завршувањето на дискусијата, главните главни наоди/препораки беа доставени до учесниците.

06-2021 Партнерството во спроведувањето на Проценката на ризикот на НПО за ФТ е глобален пример

Покрај интензивната работа на темата на локално ниво, со цел споделување на добри практики од нашата земја, Конект во партнерство со УФР и ECNL, на 10.06.2021 година меѓународен форум за 90 учесници од 22 јурисдикции, Egmont, MONEYVAL, банки и непрофитни организации. На Меѓународниот форум на влади и непрофитни организации насловен „Непрофитни организации и проценка на ризик – ангажман и научени лекции за ефективна имплементација“, ги споделивме со меѓународната заедница искуствата од спроведувањето на Проценката на ризикот на НПО за ФТ во земјата. На форумот, РСМ беше промовиран како лидер во воспоставување партнерства со непрофитниот сектор и други релевантни чинители за спроведување на овој тип на проценка на ризик.

Отворајќи го настанот, претседателот на Република Северна Македонија, г. Стево Пендаровски, истакна: „Нашата главна грижа мора да биде да не се наруши деликатната рамнотежа меѓу националната безбедност и слободата како врвна вредност“. Генералниот секретар на Комитетот на MONEYVAL на Советот на Европа, г-дин Игор Небиваев, истакна дека процесите на спречување на перење пари и борба против финансирањето на тероризмот имаат значително влијание врз непрофитниот сектор. Тие, исто така, бараат повеќе ресурси и експертиза за да се обезбеди правилно и засновано на ризик имплементација на релевантните меѓународни стандарди, без мешање во легитимните непрофитни активности. Г-дин Блажо Трендафилов, директор на УФР ја истакна важноста на процесот на проценка на ризикот и соработката со секторот. „Непрофитните организации се огледало на демократијата. Наша должност е да ги заштитиме“, рече тој. Г-ѓа Катерина Хаџи-Мицева Еванс, извршна директорка на ECNL, истакна дека „воспоставеното партнерство во РСМ е добар пример на меѓународно ниво и треба да се негува.“

05-2021 и 08-2021 – Информативни настани за Проценка на ризик на непрофитните организации (НПО) за финансирање тероризам

Преку онлајн информативни настани Конект заеднички се УФР, ECNL и УСАИД го промовираа разбирањето на Процената на ризикот на НПО поблиску до пошироката јавност и за запознавање на НПО со факторите на ризик, начините на злоупотреба и како НПО можат да ја заштитат својата организација. Во периодот мај-август 2021 година беа реализирани вкупно 4 информативни настани на кои учествуваа 101 НПО, со акцент на оние организации кои работат во регионите кои со Проценката на ризик се дефинирани како ризични за тероризам.

01-2021 Вистински сопственик за НПО

Во соработка со УФР и Централниот регистар (ЦР), Конект го поддржа процесот на имплементација на Регистарот на вистинси сопственици кај НПО преку слушање на дилемите на НВО секторот и идентификување на чекорите во постапката. Како резултат на тоа, беше развиен кориснички објаснувачки извештај за НПО. Документот беше консултиран и официјално одобрен од институциите кои го спроведуваат овој процес – ЦР и УФР. Дополнително, Конект дистрибуираше информации до над 900 граѓански организации, вклучувајќи ги мрежите и Ресурсниот центар на ГО. Информациите се достапни на веб-страницата на Конект. Како резултат на заедничките напори на Конект, УФР и ЦР, 6.142 граѓански организации ги регистрираа своите вистински сопственици.